01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

ОП-0016 / 11.01.2016 год. за обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж в Община Долни Дъбник” по обособени позиции

Печат
Публикуване

 

ОП-0016 / 11.01.2016 год. за обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж в Община Долни Дъбник” по обособени позиции

1. Обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж в Община Долни Дъбник” по обособени позиции:

            Първа обособена позиция: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж в Община Долни Дъбник”

            Втора обособена позиция: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж в Община Долни Дъбник предназначени за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания”

            Всеки участник има право да участва за една или за двете обособени позиции!

            Втора обособена позиция е запазена за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания!

2. Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП

            3.Срок за получаване на оферти: Офертите се подават на адреса по регистрация (седалище и адрес на управление) на Община Долни Дъбник – гр. Долни Дъбник 5870, ул. „Христо Янчев” № 59 в „Център за услуги и информация” до 16:30 часа на датата 09.02.2016 год. Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът изписва „Оферта”, наименование на поръчката, обособените позиции за които се участва, наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

4. Уникален номер на поръчката в АОП:  01071-2016-0001

5. Решение за откриване на поръчката  дата 11.01.2016 год.

6. Обявление на поръчката     дата 11.01.2016 год.

7. Документация за участие  дата 11.01.2016 год.

8. Протокол №1 на комисията  дата 22.02.2016г.

9. Съобщение за отваряне на ценови оферти  Дата 02.03.2016г.

10. Протокол на комисията  Дата 11.03.2016 г.

11. Заповед за класиране по обособени позиции  Дата 11.03.2016 г.

12. Информация за освобождаване гаранции за участие Дата 29.03.2016 г.

13. Договор за първа обособена позиция  Дата 11.04.2016 г.

14. Договор за втора обособена позиция  Дата 11.04.2016 г.

15. Информация за сключени договори АОП  Дата 11.04.2016г.

16. Информация за освобождаване на гаранции за участие  Дата 11.04.2016г.

17. Информация за плащане по договор - ОП1  Дата 20.05.2016г.

18. Информация за плащане по договор - ОП2  Дата 20.05.2016г.

19. Информация за плащане по договор - ОП1  Дата 20.06.2016г.

20. Информация за плащане по договор - ОП2  Дата 20.06.2016г.

21. Информация за плащане по договор - ОП1  Дата 06.07.2016г.

22. Информация за плащане по договор - ОП2  Дата 06.07.2016г.

23. Информация за плащане по договор - ОП1  Дата 05.08.2016г.

24. Информация за плащане по договор - ОП2  Дата 05.08.2016г.

25. Информация за плащане по договор - ОП1  Дата 09.09.2016г.

26. Информация за плащане по договор - ОП2  Дата 09.09.2016г.

27. Информация за плащане по договор  - ОП1  Дата 10.10.2016г.

28. Информация за плащане по договор  - ОП2  Дата 10.10.2016г.

29. Информация за плащане по договор  - ОП1  Дата 10.11.2016г

30. Информация за плащане по договор  - ОП2  Дата 10.11.2016г.

31. Информация за извършено плащане -  ОП1  Дата 20.12.2016г.

32. Информация за извършено плащане - ОП2  Дата 20.12.2016г.

33 .Информация за извършено плащане - ОП2  Дата 20.12.2016г.

34. Информация за извършено плащане - ОП1  Дата 10.01.2017г.

35. Информация за извършено плащане - ОП2  Дата 10.02.2017г.

36. Информация за извършено плащане - ОП1  Дата  10.02.2017г.

37. Информация за извършено плащане - ОП2  Дата 07.03.2017г.

38. Информация за извършено плащане - ОП1  Дата 07.03.2017г.

39. Информация за извършено плащане - ОП1  Дата 31.03.2017г.

40. Информация за извършено плащане -ОП2  Дата 31.03.2017г.

41. Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение - Дата 26.04.2017г.

 

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ОП-0016 / 11.01.2016 год. за обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж в Община Долни Дъбник” по обособени позиции. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free