01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

ОП-0015 / 26.11.2015 год. за обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж в Община Долни Дъбник” по обособени позиции

Печат
Публикуване

ОП-0015 / 26.11.2015 год. за обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж в Община Долни Дъбник” по обособени позиции

1. Обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж в Община Долни Дъбник” по обособени позиции:

            Първа обособена позиция: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж в Община Долни Дъбник”

            Втора обособена позиция: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж в Община Долни Дъбник предназначени за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания”

            Всеки участник има право да участва за една или за двете обособени позиции!

            Втора обособена позиция е запазена за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания!

2. Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП

            3.Срок за получаване на оферти: Офертите се подават на адреса по регистрация (седалище и адрес на управление) на Община Долни Дъбник – гр. Долни Дъбник 5870, ул. „Христо Янчев” № 59 в „Център за услуги и информация” до 16:30 часа на датата 28.12.2015 год. Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът изписва „Оферта”, наименование на поръчката, обособените позиции за които се участва, наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

4. Уникален номер на поръчката в АОП:  01071-2015-0002

5. Документация за участие  26.11.2015 год.

6. Решение за прекратяване на процедурата  Дата 16.12.2015 г.

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ОП-0015 / 26.11.2015 год. за обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж в Община Долни Дъбник” по обособени позиции. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free