01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

ОП-0014 / 07.09.2015 год. обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на Община Долни Дъбник за експлоатационен сезон 2015-2016 год.”

Печат
Публикуване

ОП-0014 / 07.09.2015 год. обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на Община Долни Дъбник за експлоатационен сезон 2015-2016 год."

1. Обществена поръчка с предмет:
„Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на Община Долни Дъбник за експлоатационен сезон 2015-2016 год."

2. Вид на процедурата: Публична покана по реда на глава VIII„а" от ЗОП

3.Срок за получаване на оферти: Офертата си участника може да се подаде всеки работен ден от публикуването на публичната покана от 08:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:30 часа, в срок до датата посочена в публичната покана, а именно: до 16.09.2015 год. на адрес: гр. Долни Дъбник, п.к.5870, ул. „Христо Янчев" № 59 в „Център за услуги и информация". Офертите се представят в запечатан, непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът изписва „Оферта", наименование на поръчката, наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и по възможност електронен адрес

4. Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчки на АОП под номер: 9045677 на дата 07.09.2015 г.

5. Документация за участие Дата 07.09.2015 год.

6. Отваряне на оферти: Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП на дата 17.09.2015 год. от 10:00 часа в зала „Илия Бешков" в сградата на Община Долни Дъбник на адрес: гр. Долни Дъбник, ул. „Христо Янчев" № 59. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средства за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

7. Протокол на комисията  Дата 17.09.2015г.

8. Договор за обществена поръчка и приложение  Дата 05.10.2015 г.

9. Информация за извършено плащане по договор/аванс/  Дата  03.11.2015г.

10. Информация за извършено плащане по договор/оконч/  Дата 25.04.2016 г.

11. Информация за приключване на договора  Дата 09.05.2016г.

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ОП-0014 / 07.09.2015 год. обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на Община Долни Дъбник за експлоатационен сезон 2015-2016 год.”. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free