01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

ОП-0013 / 18.08.2015 год. обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на специализиран автобусен превоз на ученици от Община Долни Дъбник през учебната 2015/2016 г.”

Печат
Публикуване

ОП-0013 / 18.08.2015 год. обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на специализиран автобусен превоз на ученици от Община Долни Дъбник през учебната 2015/2016 г.”

  1. Обществена поръчка с предмет:

„Осъществяване на специализиран автобусен превоз на ученици от Община Долни Дъбник през учебната 2015/2016 г.”

2. Вид на процедурата: Публична покана по реда на глава VIII„а“ от ЗОП

            3.Срок за получаване на оферти: Офертата си участника може да се подаде всеки работен ден от публикуването на публичната покана от 08:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:30 часа, в срок до датата посочена в публичната покана, а именно: до 28.08.2015 год. на адрес: гр. Долни Дъбник, п.к.5870, ул. „Христо Янчев” № 59 в „Център за услуги и информация”. Офертите се представят в запечатан, непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът изписва „Оферта”, наименование на поръчката, наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и по възможност електронен адрес

4. Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчки на АОП под номер: 9044972 на дата 18.08.2015 г.

5. Документация за участие      дата 18.08.2015 год.

6. Отваряне на оферти: Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП на дата 01.09.2015 год. от 10:00 часа в Заседателната зала на Община Долни Дъбник на адрес: гр. Долни Дъбник, ул. „Христо Янчев” № 59. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средства за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

7. Протокол на комисията  Дата 03.09.2015г.

8. Договор за спец.превоз и приложение към него  Дата 07.09.2015г.

9. Информация за извършено плащане м.Септември  Дата 12.10.2015г.

10. Информация за извършено плащане м.Октомври  Дата  14.12.2015г.

11. Информация за извършено плащане м.Ноември  Дата 14.12.2015г.

12. Информация за извършено плащане м.Декември  Дата  28.12.2015г.

13. Информация за извършено плащане м.Януари  Дата  14.03.2016г.

14. Информация за извършено плащане м.Февруари  Дата  14.03.2015г.

15. Информация за извършено плащане м.Март  Дата  20.04.2015г.

16. Информация за извършено плащане м.Април  Дата  10.05.2016г.

17. Информация за извършено плащане м.Май  Дата  15.06.2016г.

18. Информация за извършено плащане м.Юни  Дата 20.07.2016г.

19. Информация за приключване на договора  Дата 20.07.2016г.

 

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ОП-0013 / 18.08.2015 год. обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на специализиран автобусен превоз на ученици от Община Долни Дъбник през учебната 2015/2016 г.”. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free