01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

ОП-0011 / 14.04.2015 год. обществена поръчка с предмет: „Ремонт на улични настилки в Община Долни Дъбник”

Печат
Публикуване

ОП-0011 / 14.04.2015 год. обществена поръчка с предмет: „Ремонт на улични настилки в Община Долни Дъбник"

1. Обществена поръчка с предмет: „Ремонт на улични настилки в Община Долни Дъбник"

2. Вид на процедурата: Публична покана по реда на глава VIII„а" от ЗОП

3.Срок за получаване на оферти: Офертата си участника може да се подаде всеки работен ден от публикуването на публичната покана от 08:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:30 часа, в срок до датата посочена в публичната покана, а именно: до 24.04.2015 год. на адрес: гр. Долни Дъбник, п.к.5870, ул. „Христо Янчев" № 59 в „Център за услуги и информация". Офертите се представят в запечатан, непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху
плика участникът изписва „Оферта", наименование на поръчката, наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и по възможност електронен адрес

4. Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчки на АОП под номер: 9040740

5. Документация за участие . 14.04.2015 г.

6. Протокол на комисията  Дата 30.04.2015 г.

7. Договор и приложения към него  Дата 18.05.2015г.

8. Информация за плащане по договор  Дата 12.06.2015г.

9. Информация за приключването на договора  Дата 12.06.2015г.

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ОП-0011 / 14.04.2015 год. обществена поръчка с предмет: „Ремонт на улични настилки в Община Долни Дъбник”. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free