01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

ОП-0009 / 09.03.2015 год. Обществена поръчка с предмет: „Първоначално залесяване на неземеделска земя на територията на Община Долни Дъбник, финансирано по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., по договор за безвъзмездна финансова помощ

Печат
Публикуване

ОП-0009 / 09.03.2015 год.

1. Обществена поръчка с предмет:„Първоначално залесяване на неземеделска земя на територията на Община Долни Дъбник, финансирано по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., по договор за безвъзмездна финансова помощ № 15/223/00293 от 14.10.2014 г.”

 

2. Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП

3.Срок за получаване на оферти: Офертите се подават на адреса по регистрация (седалище и
адрес на управление) на Община Долни Дъбник – гр. Долни Дъбник 5870,ул. „Христо Янчев" № 59 в „Център за услуги и информация" до 16:30 часа на датата 20.04.2015 год. Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът изписва „Оферта", наименование на поръчката, наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

 4. Уникален номер на поръчката в АОП: 01071-2015-0001

 5. Документация за участие  Дата 09.03.2015 г.

 6. Становище от предварителен контрол от АОП Дата 11.02.2015 г.

 7. Доклад за законосъобразност от АОП Дата 18.03.2015г.

 8. Становище на възложителя по даклад за законосъобразност Дата 18.03.2015г.

 9. Протокол №1 на комисията  Дата 19.05.2015г.

10. Съобщение за отваряне на ценови оферти  Дата 01.07.2015г.

11. Протокол на комисията  Дата 09.07.2015 г.

12. Заповед за класиране  Дата 09.07.2015 г.

13. Договор и проложения  Дата 28.08.2015 г. 

14. Информация за възстановяване на гаранции за участие Дата 28.08.2015 г.

15. Обявление за възложена поръчка  Дата 28.08.2015г.

16. Споразумение за прекратяване на договора Дата 12.10.2015г.

17. Информация за изпълнението на договора  Дата 15.10.2015г.

18. Информация за възстановена гаранция за изпълнение  Дата 23.10.2015г.

19. Информация за прекратяване на договор  Дата 23.10.2015г.

 

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ОП-0009 / 09.03.2015 год. Обществена поръчка с предмет: „Първоначално залесяване на неземеделска земя на територията на Община Долни Дъбник, финансирано по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., по договор за безвъзмездна финансова помощ . Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free