01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

ОП-0008 / 04.03.2015 год. Обществена поръчка с предмет: „Упражняване на авторски надзор за обект „Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на с. Петърница

Печат
Публикуване

ОП-0008 / 04.03.2015 год.

1. Обществена поръчка с предмет: „Упражняване на авторски надзор за обект „Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на с. Петърница"", във връзка с изпълнението на проект „реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на с. Петърница, Община Долни Дъбник", финансиран по „Програма за развитие на селските райони" за периода 2007-2013 г., Мярка 321
„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони", съгласно подписан Договор за отпускане на финансова помощ № 15/321/01212 от 27.11.2012 г.,сключен между Държавен фонд (ДФ) „Земеделие" и Община Долни Дъбник

2. ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА: ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ПО ОП

3. УНИКАЛЕН НОМЕР НА ПОРЪЧКАТА В АОП: 01071-2014-0002

4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА Дата 04.03.2015г.

5. ИНФОРАМЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ   Дата 12.10.2015г.

6. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЕНА ГАРАНЦИЯ  Дата 23.10.2015г.

7. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА  Дата 23.10.2015г.

8. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ - АОП  Дата 23.10.2015г.

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ОП-0008 / 04.03.2015 год. Обществена поръчка с предмет: „Упражняване на авторски надзор за обект „Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на с. Петърница. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free