ОП-0007 / 04.03.2015 год. Обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на с. Петърница, общ. Долни Дъбник

Печат
Публикуване

 

ОП-0007 / 04.03.2015 год.

1. Обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект:
„Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на с. Петърница, общ. Долни Дъбник""във връзка с изпълнението на проект „Реконструкция и подмяна на водопроводна
мрежа на с. Петърница, Община Долни Дъбник", финансиран по „Програма за развитие на селските райони" за периода 2007-2013 г., Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони", съгласно подписан Договор за отпускане на финансова помощ № 15/321/01212 от 27.11.2012 г.,сключен между Държавен фонд (ДФ) „Земеделие" и Община Долни Дъбник

2. ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП

3. УНИКАЛЕН НОМЕР НА ПОРЪЧКАТА В АОП: 01071-2014-0001

4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА   Дата 04.03.2015 г.

5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ-ДДС  Дата 31.03.2015г.

6. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ОКОНЧАТЕЛНО  Дата 12.10.2015г.

7. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЕНА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  Дата 23.10.2015 г.

8. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА  Дата 23.10.2015 г.

9. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ - АОП  Дата 23.10.2015г.