ОП-0005 / 11.02.2015 год. на Обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране, сметопочистване, сметоизвозване ....

Печат
Публикуване

 

ОП-0005 / 11.02.2015 год.

1. Обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране, сметопочистване, сметоизвозване на твърди битови отпадъци от териториите на селищата от община Долни Дъбник, депониране на твърди битови отпадъци и осъществяване на задълженията на оператор на общинско депо за неопасни отпадъци в местност „Погледец”, землището на гр. Долни Дъбник и поддържане чистота на териториите за обществено ползване в гр. Долни Дъбник”

2. Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП

            3. Уникален номер на поръчката в АОП: 01071-2012-0001

4. Информация за извършено плащане по договор за обществена поръчка  Дата 08.01.2015 г.

5. Информация за извършено плащане м.Февруари   Дата 05.02.2015 г.

6. Информация за извършено плащане м. Март  Дата 06.03.2015г.

7. Информация за извършено плащане м. Април  Дата 03.04.2015г.

8. Информация за извършено плащане м.Май  Дата 08.05.2015г.

9. Информация за извършено плащане м.Юни  Дата 10.06.2015г.

10. Информация за извършено плащане м.Юли  Дата 10.07.2015г.

11. Информация за извършено плащане м.Август  Дата 09.08.2015г.

12. Информация за извършено плащане м. Септември  Дата 10.09.2015г.

13. Информация за извършено плащане м. Октомври  Дата 09.10.2015г.

14. Информация за извършено плащане м. Ноември  Дата 10.11.2015г.

15. Информация за извършено плащане м. Декември  Дата  10.12.2015г.

16. Информация за извършено плащане м. Януари  Дата  11.01.2016г.

17. Информация за извършено плащане м. Февруари  Дата  10.02.2016г.

18. Информация за извършено плащане м. Март  Дата 10.03.2016г.

19. Информация за извършено плащане м. Април  Дата 11.04.2016г.

20. Информация за извършено плащане м. Май  Дата 10.05.2016г.

21. Информация за извършено плащане м.Юни  Дата  10.06.2016г.

22. Информация за извършено плащане м.Юли  Дата  22.07.2016г.

23. Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение  Дата 22.07.2016г.

24. Информация за приключване на договора  Дата 22.07.2016г.