01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

ОП-0002 / 30.09.2014 год.- Обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж в Община Долни Дъбник”

Печат
Публикуване

 

ОП-0002 / 30.09.2014 год.

1. Обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж в Община Долни Дъбник"

2. Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП

3.Срок за получаване на оферти: Офертите се подават в Община Долни Дъбник, гр. Долни
Дъбник 5870, ул. „Христо Янчев" № 59 в „Център за услуги и информация" до 16:30 часа на датата 29.10.2014 год.

         Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът изписва „Оферта", наименование на поръчката, наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

4. Уникален номер на поръчката
в АОП: 01071-2014-0004

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

6. ПРОТОКОЛ №1 НА ОЦЕНИТЕЛНАТА КОМИСИЯ    Дата 07.11.2014г.

7. СЪОБЩЕНИ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ   Дата 24.11.2014г.

8. ПРОТОКОЛИ НА КОМИСИЯТА  Дата 03.12.2014г.

9. ЗАПОВЕД ЗА КЛАСИРАНЕ  Дата 03.12.2014г.

10. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕ Дата 08.01.2015

11. ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА И ПРИЛОЖЕНИЯ Дата 14.01.2015 г.

12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕ Дата 14.01.2015

13. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ М.ФЕВРУАРИ  Дата 10.03.2015г.

14. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ МАРТ  Дата 09.04.2015г.

15. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ  Дата 11.05.2015г.

16. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ МАЙ  Дата 10.06.2015г.

17. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ЮНИ  Дата 10.07.2015г.

18. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ  Дата 10.08.2015г.

19. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ Дата 10.09.2015г.

20. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ Дата 09.10.2015

21.  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ  Дата 10.11.2015

22.  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ  Дата 08.12.2015

23.  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ  Дата 11.01.2016

24.  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ  Дата 10.02.2016

25. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ  Дата 08.03.2016

26. ИНФОРМАЦИЯ ПРИКЛЮЧВАНЕ ДОГОВОР  Дата 08.03.2016

27 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Дата 08.03.2016

28. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНЕ ДОГОВОР АОП  Дата 08.03.2016

 

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ОП-0002 / 30.09.2014 год.- Обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж в Община Долни Дъбник”. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free