01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

ОП 0001/11.09.2014 г.- Обществена поръчка с предмет: „Провеждане на специализирани обучения” по проект „Последващо укрепване на капацитета на администрацията на Община Долни Дъбник чрез обучение в личностни и професионални компетенции” по Договор № М13-22

Печат
Публикуване

ОП-0001 / 11.09.2014 год.

1. Обществена поръчка с предмет: „Провеждане на специализирани обучения" по проект „Последващо укрепване на капацитета на администрацията на Община Долни Дъбник чрез обучение в личностни и професионални компетенции" по Договор № М13-22-36 / 29.07.2014 год. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд""

2. Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП

3.Срок за получаване на оферти: Офертите се подават в Община Долни Дъбник, гр. Долни Дъбник 5870, ул. „Христо Янчев" № 59 в „Център за услуги и информация" до 16:30 часа на датата 09.10.2014 год.

Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът изписва „Оферта", наименование на поръчката, наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

4. Уникален номер на поръчката в АОП: 01071-2014-0003

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

6. РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ        Дата 29.09.2014г. 

7. ПРОТОКОЛ №1/05.11.2014г. НА ОЦЕНИТЕЛНАТА КОМИСИЯ  Дата 07.11.2014г.

8. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ    Дата 19.01.2015 г.

9. ПРОТОКОЛИ НА ОЦЕНИТЕЛНАТА КОМИСИЯ     Дата 23.01.2015 г.

10. ЗАПОВЕД ЗА КЛАСИРАНЕ     Дата 23.01.2015 г.

11. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕ    Дата 04.03.2015 г.

12. ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА И ПРИЛОЖЕНИЯ Дата 10.03.2015 г.

13. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР Дата 17.04.2015г.

14. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР  Дата 20.05.2015 г.

15. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР  Дата 10.07.2015г.

16. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА  Дата 10.07.2015г.

17.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА КЪМ АОП  Дата 10.07.2015г.

18. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ДОГОВОРА  Дата 22.07.2015г.

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ОП 0001/11.09.2014 г.- Обществена поръчка с предмет: „Провеждане на специализирани обучения” по проект „Последващо укрепване на капацитета на администрацията на Община Долни Дъбник чрез обучение в личностни и професионални компетенции” по Договор № М13-22. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free