01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

Отваряне на ценови оферти - РОП: 01071-2014-0001

Печат
Публикуване

СЪОБЩЕНИЕ

 

ОТНОСНО: Отваряне на ценови оферти в открита процедура по ЗОП с предмет:„Упражняване на строителен надзор на обект: „Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на с. Петърница, общ. Долни Дъбник””във връзка с изпълнението на проект „реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на с. Петърница, Община Долни Дъбник”, финансиран по „Програма за развитие на селските райони” за периода 2007-2013 г., Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, съгласно подписан Договор за отпускане на финансова помощ № 15/321/01212 от 27.11.2012 г.,сключен между Държавен фонд (ДФ) „Земеделие” и Община Долни Дъбник

Номер на поръчката в РОП: 01071-2014-0001

 Комисията за провеждане на открита процедура по ЗОП с посочения по-горе предмет, съобщава, че ценовите оферти на участниците (плик № 3) ще бъдат отворени на заседание, което ще се състои на дата 27.06.2014 год. от 10.00ч. в заседателната зала на Община Долни Дъбник, гр. Долни Дъбник, ул. „Христо Янчев” № 59.

 Право да присъстват при отваряне на ценовите оферти имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

 

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - Отваряне на ценови оферти - РОП: 01071-2014-0001. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free