01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ПО ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ

Печат
Публикуване

 

 

 Заповед № РД-392/06.06.2017 г. на Министъра на околната срeда и водите за одобряване на образци на заявления за откриване на процедура за издаване на разрешително по Закона за водите

 

І. Образци на заявления за откриване на процедура за издаване на разрешителни по Закона за водите с компетентен орган – кметът на община:

 

1.Заявление за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – язовир, публична общинска собственост, когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения (по чл. 44, ал. 1, чл. 46, ал. 1, т. 1, чл. 60, ал. 1-3 от ЗВ и чл. 22 от Наредба за ползването на повърхностните води) – Приложение №1

 

2.Заявление за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир, публична общинска собственост, чрез изградени съоръжения (по чл. 44, ал. 1, чл. 60, ал. 1-3 от ЗВ и чл. 27 от Наредба за ползването на повърхностните води) – Приложение № 2

 

3.Заявление за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир, публична общинска собственост (по чл. 44, ал. 1, чл. 60, ал. 1-3 от ЗВ), когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения, при което изграждането е свързано с ползване на воден обект, разрешаването на което е извън компетенциите на кмета на общината по ЗВ – Приложение № 3

 

4.Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект (язовир, езеро и др.) – публична общинска собственост (във връзка с чл. 46, ал.1 на основание чл. 60, ал. 1, ал. 2, ал. 4, т. 1, 3, 5, 6 от ЗВ, както и чл. 31, чл. 32, чл. 33, чл. 35 от Наредба за ползването на повърхностните води) – Приложение № 4

 

5.Заявление за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост (по чл. 44, ал.1, във връзка с §133 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (ДВ, бр.61 от 2010 г.), чрез съществуващи съоръжения – Приложение № 5

 

6.Заявление за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – публична общинска собственост, чрез съществуващи/нови съоръжения (чл.44, ал. 1 от Закона за водите и във връзка с чл. 50, ал. 7 и ал. 8 и чл. 60 от Закона за водите и Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води) – Приложение № 6

 

Декларация – образец № 1 по чл. 71, ал. 2  от ЗООС.

 

Декларация – образец № 2 по чл. 71, ал. 2  от ЗООС.

 

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ПО ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free