Общински дружества

Печат
Публикуване

Община Долни Дъбник извършва стопанска дейност чрез участието си в капитала на търговски дружества, в две от които тя е 100% собственик на капитала - „РЕКС” ЕООД  гр.Долни Дъбник и „Медицински център І– Долни Дъбник”- ЕООД, а в останалите има под 50% собственост.

 

„РЕКС” ЕООД гр. Долни Дъбник

Основната дейност на „РЕКС” ЕООД гр.Долни Дъбник  е транспортната дейност, изразяваща се в пътнически превози, товарни превози, услуги със специализирана техника и др. услуги. Фирмата извършва и дейности по озеленяване и чистота, както и строителство и ремонтна дейност. Сметосъбирането и сметоизвозването на територията на общината също се осъществява от „РЕКС” ЕООД.   

Основният капитал на дружеството е 70 хил. лв. Във фирмата работят 35 човека по трудови правоотношения.
Някои от показателите, характеризиращи финансовото състояние на дружеството за последните 3 години са представени в следната таблица:

                                                                                                      хил.лв.

Показател

2011

2012

2013

Стойност на активите

159

106

80

Собствен капитал

145

6

20

Печалба/+/     Загуба  /-/

-14

-140

14

Брой заети лица

35

35

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕООД „Медицински център I – Долни Дъбникгр. Долни Дъбник

 

ЕООД „Медицински център І – Долни Дъбник” е с предмет на дейност осъществяване на специализирана извънболнична помощ. Основният капитал на дружеството е  11 хил. лв.

Финансовите показатели на фирматаза последните 3 години са следните:

                                                                                                      хил.лв.

Показател

2011

2012

2013

Стойност на активите

5

4

4

Собствен капитал

-2

-1

-1

Печалба/+/     Загуба  /-/

-13

-14

-

Брой заети лица

10

9

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Мизия 2000” АД гр. Плевен

Община Долни Дъбник участва в капитала на „Мизия 2000” АД с 46,28 % дялово участие. Търговското дружество е с предмет на дейност проектиране, строителство, оборудване и управление на тържище за пресни и замразени плодове, зеленчуци и цветя, отдаване под наем на оборудване, на търговски площи и на съоръжения за сортировка, дообработка, пакетиране, замразяване и съхранение на всякаква селскостопанска продукция, транспортни услуги с цел осъществяване на нормална търговска дейност в страната и за износ от производители, търговци и посредници на „Мизия 2000” АД. Акционери в дружеството са още Община Плевен и Министерство на земеделието и горите. Размерът на основния капитал е 1 314 хил.лв. Основните показатели за финансовото състояние на фирмата за последните 3 години са представени в следната таблица:

 

 

                                                                                                        хил.лв.

Показател

2011

2012

2013

Стойност на активите

1163

1160

1157

Собствен капитал

1197

1190

1184

Печалба/+/     Загуба  /-/

24

-7

-6

Брой заети лица

3

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Газинженеринг” ООД гр. Долни Дъбник

Общината е съдружник с 17 % дялово участие в „Газинженеринг” ООД, гр. Долни Дъбник. Фирмата е с предмет на дейност разпределение на природен газ и разширяване на газоразпределителната мрежа. Останалите 83 % от капитала са собственост на „ТАСИ” ООД, гр. Долни Дъбник. Основният капитал, с който дружеството е регистрирано е 5 хил.лв., а в момента той е  820 хил.лв.

Обобщените данни за финансовото състояние на дружеството за последните 3 години са следните:

                                                                                                    хил.лв.

Показател

2011

2012

2013

Стойност на активите

1304

1330

1282

Собствен капитал

857

861

823

Печалба/+/     Загуба  /-/

7

3

-38

Брой заети лица

3

3

3

 

 

 

 

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - Общински дружества. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free