Заглавие Дата на създаване
ОП-0062 „СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА СЕЛИЩАТА ОТ ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК И ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ГР. ДОЛНИ ДЪБНИК” 12 Юни 2020
ОП-0061 „Упражняване на строителен надзор на „Строително-монтажни работи за извършване на техническа рекултивация на депо за твърди битови отпадъци гр. Долни Дъбник,обл. Плевен” 12 Юни 2020
ОП-0060 „Строително-монтажни работи за извършване на техническа рекултивация на депо за твърди битови отпадъци гр. Долни Дъбник, обл. Плевен” 09 Юни 2020
ОП-0059 с предмет: „Текущ ремонт на улична мрежа в община Долни Дъбник през 2020 г.: Текущ ремонт на улична мрежа с.Бъркач ; Текущ ремонт на улична мрежа с.Градина; Текущ ремонт на улична мрежа с.Горни Дъбник; Текущ ремонт на улична мрежа гр.Долни Дъбник 03 Юни 2020
ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В СЕЛО КРУШОВИЦА“, 01 Април 2020
ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В ГРАД ДОЛНИ ДЪБНИК“ 01 Април 2020
ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ С ПРЕДМЕТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЛОЩАД И ПРИЛЕЖАЩИТЕ МУ УЛИЦИ В СЕЛО САДОВЕЦ“ 01 Април 2020
ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ПРОЕКТ С ПРЕДМЕТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЛОЩАД И ПРИЛЕЖАЩИТЕ МУ УЛИЦИ В СЕЛО САДОВЕЦ“ 31 Март 2020
ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ПРОЕКТ С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В СЕЛО КРУШОВИЦА“ 31 Март 2020
ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ПРОЕКТ С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В ГРАД ДОЛНИ ДЪБНИК“ 31 Март 2020
ОП-0058 с предмет: „Избор на изпълнител на СМР/СРР по проект „Текущ ремонт на Културен дом „Илия Бешков“ в гр. Долни Дъбник, финансиран по Проект „Красива България”, във връзка със сключено Споразумение №РД09-20/12.02.2020 г. между Община Долни Дъбник и М 19 Март 2020
ОП-0057с предмет: „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ИЗДЕЛИЯ ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ И ЕЖЕДНЕВНА ДОСТАВКА НА ХЛЯБ ЗА НУЖДИТЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ В ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК” 13 Януари 2020
ОП-0056 „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект: „Изграждане, благоустрояване и обновяване на площ за широко обществено ползване – парк, в гр. Долни Дъбник“, финансиран по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г.” във връзка съ 25 Октомври 2019
ОП-0055 „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2019/2020 ГОДИНА“ 09 Октомври 2019
ОП - 0054 - "ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ, КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА СЕЛО ГОРНИ ДЪБНИК " 07 Октомври 2019
ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЛОЩАД И ПРИЛЕЖАЩИТЕ МУ УЛИЦИ В СЕЛО САДОВЕЦ“, във връзка с кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.278 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 27 Август 2019
ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ „ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В СЕЛО КРУШОВИЦА “, във връзка с кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.278 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видов 27 Август 2019
ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ „ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ГРАД ДОЛНИ ДЪБНИК“, във връзка с кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.278 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видов 27 Август 2019
ОП-0053 с предмет: „РЕМОНТ ГОЛЯМ САЛОН КУЛТУРЕН ДОМ ГР. ДОЛНИ ДЪБНИК“ 09 Август 2019
ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ, КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА СЕЛО ГОРНИ ДЪБНИК“ 18 Юли 2019
ОП-0052 с предмет: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК ПРЕЗ 2019 Г.: ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА С. БЪРКАЧ ; ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА С. ГРАДИНА; ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА С. ГОРНИ ДЪБНИК; ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА ГР. ДОЛНИ ДЪБНИК; ТЕКУЩ 08 Май 2019
ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ - „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ, КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА СЕЛО ГОРНИ ДЪБНИК“ – ПЪРВИ ЕТАП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ КЛОНОВЕ В СЕВЕРОИЗТОЧНАТА ЧАСТ 03 Април 2019
ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ - „Ремонт и реконструкция на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“, както следва: - За ремонт и реконструкция на сградата на Общинска администрация - Долни Дъбник 25 Февруари 2019
ОП-0051 с предмет: „Доставка на хранителни продукти и изделия чрез периодични заявки и ежедневна доставка на хляб за нуждите на Домашен социален патронаж в Община Долни Дъбник” 17 Декември 2018
ОП-0050 с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ, КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА СЕЛО ГОРНИ ДЪБНИК“ – ПЪРВИ ЕТАП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ КЛОНОВЕ В СЕВЕРОИЗТОЧНАТА ЧАСТ НА С. ГОРНИ ДЪБНИК” / 10 Декември 2018
ОП-0049 с предмет: “Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на Община Долни Дъбник за експлоатационен сезон 2018/2019 година”. 15 Октомври 2018
ОП-0048 с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГР. ДОЛНИ ДЪБНИК” 09 Юли 2018
ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ - „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на сградата на Професионална гимназия по селско стопанство „Проф. Иван Иванов“ в гр. Долни Дъбник“ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на в 04 Юли 2018
ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ -„Изграждане, благоустрояване и обновяване на площ за широко обществено ползване – парк, в гр. Долни Дъбник“, във връзка с кандидатстване на Община Долни Дъбник по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обнов 04 Юли 2018
ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ - „Ремонт и реконструкция на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“, както следва: - За ремонт и реконструкция на сградата на Общинска администрация - Долни Дъбник 04 Юли 2018
ОП-0047 с предмет: „РЕМОНТ НА УЛИЧНИ НАСТИЛКИ: СЕЛО БЪРКАЧ; СЕЛО ГРАДИНА; СЕЛО ГОРНИ ДЪБНИК; СЕЛО КРУШОВИЦА; СЕЛО ПЕТЪРНИЦА; СЕЛО САДОВЕЦ” 04 Юли 2018
ОП-0046 с предмет: „РЕМОНТ НА ЗАЛИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ” - ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „РЕМОНТ ЗАЛА В СГРАДАТА НА КМЕТСТВО СЕЛО БЪРКАЧ” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „РЕМОНТ МАЛКА ЗАЛА В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК” 26 Юни 2018
ОП-0045 с предмет: „ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ„РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКА УЛИЧНА МРЕЖА В СЕРВИТУТНОТО ОЧЕРТАНИЕ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК: УЛ. „ЦАР ИВАН АСЕН II“, С. САДОВЕЦ; УЛ. „ 14 Юни 2018
ОП-0044 с предмет: „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“ и последващо осъществяване на авторски надзор за проект „Изграждане, благоустрояване и обновяване на площ за широко обществено ползване – парк, в гр. Долни Дъбник“, във връзк 08 Юни 2018
ОП-0043 с предмет: „Упражняване на независим строителен надзор по проект: „Ремонт и преустройство на културен дом – гр. Долни Дъбник, УПИ I – 2048, кв. 78“, финансиран по подмярка 7.2 от „Програма за развитие на селските райони 2014-2020“, във връзка със 07 Юни 2018
ОП-0042 с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПОМЕЩЕНИЯ И ПРИСТРОЙКА ЗА КУХНЯ КЪМ ДЕТСКА ГРАДИНА С. САДОВЕЦ”” 07 Юни 2018
ОП-0041 С ПРЕДМЕТ: ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СМР/СРР ПО ПРОЕКТ: „ РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА КУЛТУРЕН ДОМ – ГР. ДОЛНИ ДЪБНИК, УПИ I – 2048, КВ. 78“, ФИНАНСИРАН ПО ПОДМЯРКА 7.2 ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 Г., ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СКЛЮЧЕН ДОГОВОР №1 23 Май 2018
ОП-0040 с предмет: „ППР - РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СТЪЛБИЩЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА САДОВЕЦ - ВТОРИ ЕТАЖ““ 21 Май 2018
ОП-0039 с предмет: „ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СГРАДАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „ПРОФ. ИВАН ИВАНОВ“ В ГР. ДОЛНИ ДЪБНИК“ ВЪВ ВРЪ 18 Май 2018
ОП-0038 с предмет: ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ПРЕДОСТАВВЯНЕ НА ПАКЕТ КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТ: „РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА КУЛТУРЕН ДОМ – ГР. ДОЛНИ ДЪБНИК, УПИ I – 2048, КВ. 78“, ФИНАНСИРАН ПО ПО 15 Май 2018
ОП-0037 с предмет: Строителен надзор на СМР по проект: „Рехабилитация и основен ремонт на общински път PVN 1060 – Кръстовище с път І-3 – с. Крушовица – с. Петърница (път ІІІ - 3005) от км 0+000 до км 10+679,76 и Реконструкция на общински път PVN 2061 Долн 12 Април 2018
ОП-0036 с предмет: „„Строително-монтажни работи по проект: „Рехабилитация и основен ремонт на общински път PVN 1060 – Кръстовище с път І-3 – с. Крушовица – с. Петърница (път ІІІ - 3005) от км 0+000 до км 10+679,76 и Реконструкция на общински път PVN 2061 03 Април 2018
ОП-0035 с предмет: ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Консултантски услуги, свързани с управлението на проект: рехабилитация и основен ремонт на общински път PVN 1060 – кръстовище с път I-3 – с. Крушовица – с. Петърница (път III-3005 28 Март 2018
ОП-0034 с предмет: „Изготвяне на инвестиционен технически проект за обект: „Ремонт и реконструкция на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност и упражняване на авторски надзор по време н 22 Декември 2017
ОП-0033 с предмет: „Доставка на хранителни продукти и изделия чрез периодични заявки и ежедневна доставка на хляб за нуждите на Домашен социален патронаж в Община Долни Дъбник” 14 Декември 2017
ОП-0032 с предмет: Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на Община Долни Дъбник за експлоатационен сезон 2017/2018 година”. 03 Октомври 2017
ОП-0031 с предмет „Преустройство на сгради общинска собственост през 2017г.” по обособени позиции 21 Юни 2017
ОП-0030 за откриване по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на селищата от Община Долни Дъбник и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в гр. Долни Дъб 20 Юни 2017
ОП-0029 с предмет: “РЕМОНТ НА ЗАЛИ В ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК “ по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Ремонт зала в сградата на Община Долни Дъбник” и Обособена позиция № 2 „Ремонт на зала в читалище село Садовец” 12 Юни 2017
ОП-0028 с предмет: „Преустройство на помещения, общинска собственост за нуждите на медицински кабинет в село Бъркач“ 03 Май 2017
ОП-0027 с предмет: „Ремонт на общински пътища и улични настилки в Община Долни Дъбник през 2017 г.“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Ремонт на общински път PVN 1186 – Телиш – Граница с Община Червен бряг – Садовец – V ЕТАП от т. 30 при км. 0+5 03 Май 2017
ОП-0026 с предмет: „Доставка на хранителни продукти и изделия чрез периодични заявки и ежедневна доставка на хляб за нуждите на Домашен социален патронаж в Община Долни Дъбник” 30 Януари 2017
Доставка на течно гориво за изгаряне в стационарни горивни инсталации с цел отопление /газьол з а промишлени и комунални цели(ГПКЦ)/ за нуждите на ОУ "Св. Св.Кирил и Методий" с. Горни Дъбник по писмени заявки до франко склада на Възложителя с осигурен тра 17 Януари 2017
ОП-0025 / 21.10.2016 год. за обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава 26 от ЗОП с предмет „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на Община Долни Дъбник за експлоатационен сезон 2016/2017 годин 21 Октомври 2016
Пазарна консултация път ПРСР 21 Септември 2016
Пазарна консултация читалище Садовец 19 Септември 2016
Пазарна консултация читалище Крушовица 19 Септември 2016
Пазарни консултации читалище Горни Дъбник 19 Септември 2016
Пазарни консултации културен дом Долни Дъбник 19 Септември 2016
ОП-0024 за открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Изготвяне на Проект за Общ устройствен план на Община Долни Дъбник” 15 Април 2016
ОП-0023 за открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Предоставяне на пакет от услуги за подготовка на Община Долни Дъбник за кандидатстване за европейско финансиране” по обособени позиции 14 Април 2016
ОП-0022 за открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Сметосъбиране, сметоизвозване и разтоварване на твърди битови отпадъци от територията на селищата от Община Долни Дъбник и поддържане чистотата на териториите за обществено пол 11 Април 2016
ОП-0021 за обществена поръчка с предмет: „Упражняване на Авторски надзор на СМР на обекти финансирани от Национален доверителен екофонд” по обособени позиции 25 Март 2016
ОП-0020 за обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава VIII„а“ от ЗОП с предмет: „Упражняване на строителен надзор на СМР на обекти : 1.Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградите на НУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Сграда 1, Корпус 1 22 Март 2016
ОП-0019 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет "Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сгради от Община Долни Дъбник" по обособени позиции 21 Март 2016
ОП-0018 / 16.03.2016 год. за обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава VIII„а“ от ЗОП с предмет: „Ремонт на общински пътища – Реконструкция на общински път PVN 1186 – Телиш – Граница с Община Червен бряг – Садовец – IV ЕТАП” 16 Март 2016
ОП-0017 / 16.03.2016 год. за обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава VIII„а“ от ЗОП с предмет: „Осъществяване на специализиран автобусен превоз на ученици от Община Долни Дъбник през учебната 2016/2017 г.” 16 Март 2016
Предварително обявление за обществена поръчка - НДЕФ 11 Февруари 2016
ОП-0016 / 11.01.2016 год. за обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж в Община Долни Дъбник” по обособени позиции 11 Януари 2016
ОП-0015 / 26.11.2015 год. за обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж в Община Долни Дъбник” по обособени позиции 26 Ноември 2015
ОП-0014 / 07.09.2015 год. обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на Община Долни Дъбник за експлоатационен сезон 2015-2016 год.” 08 Септември 2015
ДОСТАВКА НА ТЕЧНО ГОРИВО - "ДОСТАВКА на течно гориво - Гориво за отопление за нуждите на ОУ"Христо Ботев" с. Садовец 03 Септември 2015
Публична покана за доставка на храни за ОУ "Христо Ботев" с.Садовец 20 Август 2015
ОП-0013 / 18.08.2015 год. обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на специализиран автобусен превоз на ученици от Община Долни Дъбник през учебната 2015/2016 г.” 18 Август 2015
ОП-0011 / 14.04.2015 год. обществена поръчка с предмет: „Ремонт на улични настилки в Община Долни Дъбник” 14 Април 2015
ОП-0010 / 14.04.2015 год. обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общински пътища – PVN 2061 - / ІІ-13 / Долни Дъбник - / ІІІ-305 / - Градина / ІІІ-3005 /” 14 Април 2015
ОП-0009 / 09.03.2015 год. Обществена поръчка с предмет: „Първоначално залесяване на неземеделска земя на територията на Община Долни Дъбник, финансирано по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., по договор за безвъзмездна финансова помощ 09 Март 2015
ОП-0008 / 04.03.2015 год. Обществена поръчка с предмет: „Упражняване на авторски надзор за обект „Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на с. Петърница 04 Март 2015
ОП-0007 / 04.03.2015 год. Обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на с. Петърница, общ. Долни Дъбник 04 Март 2015
ОП-0006 / 11.02.2015 год. на Обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на с. Петърница, общ. Долни Дъбник” 11 Февруари 2015
ОП-0005 / 11.02.2015 год. на Обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране, сметопочистване, сметоизвозване .... 11 Февруари 2015
ОП-0004 / 10.02.2015 год. за обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж в Община Долни Дъбник” 10 Февруари 2015
Обществена поръчка за „Доставка на хранителни продукти, необходими за нуждите на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” с. Петърница” 03 Декември 2014
ОП-0003 / 09.10.2014 год. на Обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги, свързани с изпълнение и отчитане на дейностите по проект „Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на с. Петърница, общ. Долни Дъбник” 09 Октомври 2014
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПО ЗОП и ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ 01 Октомври 2014
ОП-0002 / 30.09.2014 год.- Обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж в Община Долни Дъбник” 01 Октомври 2014
ОП 0001/11.09.2014 г.- Обществена поръчка с предмет: „Провеждане на специализирани обучения” по проект „Последващо укрепване на капацитета на администрацията на Община Долни Дъбник чрез обучение в личностни и професионални компетенции” по Договор № М13-22 11 Септември 2014
Доставка на хранителни продукти, необходими за нуждите на Основно училище „Христо Ботев” с. Садовец през учебната 2014/2015 година 29 Август 2014
Публична покана с уникален код в РОП 9032335 30 Юли 2014
Публична покана с уникален код в РОП 9031215 26 Юни 2014
Отваряне на ценови оферти - РОП: 01071-2014-0001 25 Юни 2014
Публична покана с уникален код в РОП 9031059 24 Юни 2014
Публична покана с уникален код в РОП 9028273 15.04.2014 15 Април 2014
Публична покана с уникален код в РОП 9027062 18.03.2014 18 Март 2014
Публична покана с уникален код в РОП 9024658 14.01.2014 14 Януари 2014
Публична покана с уникален код в РОП 9023111 02.12.2013 1 02 Декември 2013
Публична покана с уникален код в РОП 9020721 07.10.2013 1 07 Октомври 2013
Публична покана с уникален код в РОП 9019216 26.08.2013 26 Август 2013
Публична покана с уникален код в РОП 9017796 18.07.2013 18 Юли 2013
Публична покана с уникален код в РОП 9017286 03.07.2013 03 Юли 2013
Публична покана с уникален код в РОП 9014748 23.04.2013 23 Април 2013
Публична покана с уникален код в РОП9012113 12 Февруари 2013
Публична покана с уникален код в РОП 9007351 11.10.2012 11 Октомври 2012
Публична покана с уникален код в РОП 9005360 21.08.2012 21 Август 2012
Публична покана с уникален код в РОП 9004901 08.08.2012 08 Август 2012
Публична покана с уникален код в РОП 9004273 27.07.2012 27 Юли 2012
Публична покана с уникален код в РОП 9004338 24.07.2012 24 Юли 2012
Публична покана с уникален код в РОП 9004175 19.07.2012 19 Юли 2012
Публична покана - уникален код 9000168 10 Май 2012
Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free