Администрация

Печат
Публикуване

 

 

ДИРЕКЦИЯ " АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ "

 

Директор на дирекция

МАЯ  ТОНОВА

Ст.експерт "Админ. обсл. и защита на  информацията "

Диана  Тодорова

Ст.експерт"Организационна дейност"

Христина  Христова 

Гл.експерт"Гражданска регистрация и адм.обслужване"

Валентина  Михайлова

Гл.експерт "Информ. обсл. и комуникации"

Димитър  Василев

Гл.експерт         "Човешки ресурси"

Нелка  Гетова

Гл.специалист"Обредни и нотариални дейности "

Красимира  Николова

Изпълнител "Шофьор"

Георги  Христов 

Мл.експерт "Гражданска ретистрация и адм.обслужване

Ивана  Борисова 

 

ДИРЕКЦИЯ" ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ "

 

Директор на дирекция

ВАЛЕНТИНА  ПАВЛОВА

Финансов контрольор

Валя  Груева 

Ст. експерт "Обществени поръчки"

Силвия  Вълова

Ст. експерт "Обществени поръчки"

Невена Воденичарова

Главен експерт"Бюджет и ТРЗ"

Милена  Пелова

Старши експерт  "ТРЗ "

Илийка  Тодорова-Ичевска

Главен  счетоводител

Цанко  Василев

Старши счетоводител

Катя  Стоянова

 Старши счетоводител

 Милена  Велева-Иванова

Старши счетоводител

Ивелина  Маринова

Главен експерт "Местни приходи"

Борислав  Костов

Гл. инспектор     "Местни приходи"

Калин  Кръстев

Старши счетоводител

Илияна  Кръстева

Ст.експерт    "Местни приходи"

Искра Иванова  

Гл.специалист "Общинска собственост"

Тодор  Тодоров

 Стажант одитор

    Виолета Велева

 


ДИРЕКЦИЯ " УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА"

 

Директор на дирекция

 ВЕСЕЛКА МИЛЕНКОВА

 Главен експерт "Кап.строителство"

Димитър  Христов

 Главен инженер


 Гл.експерт           "Екология "

Веселка  Миленкова

Гл. експерт "Планиране и проекти"

Николай  Ветов

Гл. специалист "Терит.  и  селищно устройство"

Наталия  Георгиева

Гл. специалист "Терит.  и  селищно устройство"

Венера  Димитрова

Мл. експерт "Планиране и проекти"

Габриела Харалампиева 

 Гл.специалист  ТСУ                                         

Николинка Горанова  

                      

ДИРЕКЦИЯ "СТОПАНСКИ И ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ"

 

Директор на дирекция

БИЛЯНА РАЛЧЕВА 

Гл.експерт "Просвета, култура и спорт"

Наталия Ненчева

Секретар "МКБППМН"

Маргарита  Христова 

Ст.експерт "Социални дейности"

Християна  Ненкова

Ст.експерт "Дейности по селското стопанство"

Тони  Костадинов

Ст.експерт "Отбранително мобилизационна подготовка, гражданска защита"

Ивайло  Николов

Юрисконсулт

Мария  Иванова 

                                                    

 

 

 

 

 

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - Администрация. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free