Община Долни Дъбник стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

Печат
Публикуване

Община Долни Дъбник стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги

Община Долни Дъбник в качеството си на доставчик на социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че от 15.02.2021 г. стартира приема на документи от кандидатиза потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като необходимите документи за кандидатстване са следните:

Документи по образец се подават от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги от 15.02.2021 г. в „Център за услуги и информация“, в сградата на Община Долни Дъбник, ул. „Христо Янчев“ №59, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.