Община Долни Дъбник стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

Печат
Публикуване

Община Долни Дъбник стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги

Община Долни Дъбник в качеството си на доставчик на социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че от 15.02.2021 г. стартира приема на документи от кандидатиза потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

  • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
  • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като необходимите документи за кандидатстване са следните:

  • Заявление-/по образец/;
  • Декларация /по образец/;
  • Декларация - съгласие/по образец/;
  • Документ за самоличност (за справка);
  • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие);Медицински протокол на ЛКК (копие);Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);
  • Пълномощно (в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител).

Документи по образец се подават от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги от 15.02.2021 г. в „Център за услуги и информация“, в сградата на Община Долни Дъбник, ул. „Христо Янчев“ №59, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - Община Долни Дъбник стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free