Отваряне на ценови оферти в открита процедура по ЗОП с предмет-Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на с.Петърница,община Долни дъбник,Номер на поръчката в РОП 01071-2013-0003

Печат
Публикуване

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Отваряне на ценови оферти в открита процедура по ЗОП с предмет „Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на с. Петърница, общ. Долни Дъбник”

Номер на поръчката в РОП: 01071-2013-0003

Комисията за провеждане на открита процедура по ЗОП с посочения по-горе предмет, съобщава, че ценовите оферти на участниците (плик № 3) ще бъдат отворени на заседание, което ще се състои на 15.04.2014 г. от 10.30 ч. в заседателната зала на Община Долни Дъбник, гр. Долни Дъбник, ул. „Христо Янчев” № 59.

Право да присъстват при отваряне на ценовите оферти имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. 

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - Отваряне на ценови оферти в открита процедура по ЗОП с предмет-Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на с.Петърница,община Долни дъбник,Номер на поръчката в РОП 01071-2013-0003. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free