НАПРЕДЪК ПО ПРОЕКТ ОПАК 27.03.2014

Печат
Публикуване

НАПРЕДЪК ПО ПРОЕКТ

„Подобряване на процеса на създаване и провеждане на политики от община Долни Дъбник”

Продължава изпълнението от Община Долни Дъбник на проект „Подобряване на процеса на създаване и провеждане на политики от община Долни Дъбник”, съгласно сключен Договор с регистрационен № 13-13-32 / 01.11.2013 год. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Община Долни Дъбник и Министерство на Финансите с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен Капацитет” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, който е на стойност 79 278,85 лв. - продължителност 9 месеца от датата на сключване на договора.

На 20.02.2014 год. беше сключен договор с избрания, след провеждане на обществена поръчка, изпълнител „ГЕОГРАФИКА” ООД, гр. София за изготвяне на три стратегически документа:

 - Разработване на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка на политиката на община Долни Дъбник в областта на енергийната ефективност и опазване на околната среда;

- Разработване на програма за енергийна ефективност и енергия от възобновяеми енергийни източници;

- Разработване на План за развитие на община Долни Дъбник 2014-2020 г”.

Във връзка с Разработване на Плана за развитие на община Долни Дъбник 2014 - 2020 год., фирмата изпълнител проведе изследване сред заинтересовани страни, целящо да събере информация за силните и слабите страни на общината, належащи проблеми,  както и нейните възможности за развитие. За целта бяха разработени анкетни карти от фирмата изпълнител в три варианта - анкета за представители на бизнеса, анкета за представители на гражданско общество и анкета предназначена за общинска администрация.

Във връзка с разработването на Програма за енергийна ефективност и енергия от възобновяеми енергийни източници на община Долни Дъбник „ГЕОГРАФИКА” ООД проведе проучване сред представители на големите промишлени предприятия, училища, детски градини, читалища и др.с цел да се направи анализ на текущото състояние на енергийното потребление на всички обекти на територията на община Долни Дъбник.

Като следващ етап от реализацията на проекта предстои да бъде проведена кръгла маса, на която обществеността ще може да изкаже своите очаквания от Плана за развитие на община Долни Дъбник 2014 - 2020 год., проблемите, които следва да бъдат адресирани и разрешени, начините по които това може да бъде изпълнено и т.н.

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - НАПРЕДЪК ПО ПРОЕКТ ОПАК 27.03.2014. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free