ОП-0057с предмет: „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ИЗДЕЛИЯ ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ И ЕЖЕДНЕВНА ДОСТАВКА НА ХЛЯБ ЗА НУЖДИТЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ В ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК”

Печат
Публикуване

ОП-0057с предмет: „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ИЗДЕЛИЯ ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ И ЕЖЕДНЕВНА ДОСТАВКА НА ХЛЯБ ЗА НУЖДИТЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ В ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК"

Обект на обществената поръчка: Доставка

Вид процедура: публично състезание - чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

1. Уникален номер на поръчката в АОП:  0171 - 2020 - 001/13.01.2020 г. Дата 13.01.2020 г.
2. Решение за откриване на поръчката                                                            Дата 13.01.2020 г.
3. Обявление на поръчката                                                                                 Дата 13.01.2020 г.
4. Документация за участие                                                                                Дата 13.01.2020 г.
5. еЕЕДОП                                                                                                                Дата 13.01.2020 г.
6. Приложения към Документацията за участие                                          Дата 13.01.2020 г.
7. Техническа спецификация                                                                            Дата 13.01.2020 г.

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ОП-0057с предмет: „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ИЗДЕЛИЯ ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ И ЕЖЕДНЕВНА ДОСТАВКА НА ХЛЯБ ЗА НУЖДИТЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ В ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК”. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free