ОП-0055 „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2019/2020 ГОДИНА“

Печат
Публикуване

ОП-0055 „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2019/2020 ГОДИНА"

 

Обект на обществената поръчка: Услуга

Вид процедура: събиране на оферти с обява - чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

 

1.Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3, т. 2 от ЗОП                                                Дата 09.10.2019г.
2. Информация за публикувана в профила на купувача обществена поръчка на стойност         Дата 09.10.2019г.
3. Документация за участие                                                                                                                                 Дата 09.10.2019г.
4. Приложения към документацията за участие                                                                                          Дата 09.10.2019г.
5. еЕЕДОП                                                                                                                                                                  Дата 09.10.2019г.

6. Информация за удължаване на срок за подаване на оферти   Дата 22.10.2019 г.

7. Обявление за дата, час и място за отваряне на оферти              Дата 22.10.2019 г.

8. Протокол                                                                                                    Дата 20.11.2019г.

9. Договор                                                                                                      Дата 04.12.2019г.