ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ, КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА СЕЛО ГОРНИ ДЪБНИК“

Печат
Публикуване

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ, КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА СЕЛО ГОРНИ ДЪБНИК“

ПЪРВИ ЕТАП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ КЛОНОВЕ В СЕВЕРОИЗТОЧНАТА ЧАСТ НА С. ГОРНИ ДЪБНИК” / 17 БРОЯ УЛИЦИ С ОБЩА ДЪЛЖИНА 6 067 М/, ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН,

В 6 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ / 6 ЛОТА

Офертата да ни бъде изпратена лично /упълномощен представител/ или по пощата с обратна разписка в срок не по-късно от 17.00 часа на 26.07.2019 г. на адрес: гр. Долни Дъбник, ул. „Христо Янчев" № 59 в „Център за услуги и информация".

 

1. ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА      Дата 18.07.2019г.

2. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ                    Дата 18.07.2019г.

3. КСС ОТ 1 ДО 6 ЛОТ                                                Дата 18.07.2019г.

4. ЗАПОВЕД ЗА КОМИСИЯ                                     Дата 30.7.2019г.

5. ОФЕРТИ                                                                   Дата 07.08.2019г.

6. ПРОТОКОЛ                                                             Дата 07.08.2019г.

7. ЗАПОВЕД ЗА КЛАСИРАНЕ                                Дата 07.08.2019г.