ОП-0036 с предмет: „„Строително-монтажни работи по проект: „Рехабилитация и основен ремонт на общински път PVN 1060 – Кръстовище с път І-3 – с. Крушовица – с. Петърница (път ІІІ - 3005) от км 0+000 до км 10+679,76 и Реконструкция на общински път PVN 2061

Печат
Публикуване

ОП-0036 с предмет: „„Строително-монтажни работи по проект: „Рехабилитация и основен ремонт на
общински път PVN 1060 – Кръстовище с път І-3 – с. Крушовица – с. Петърница (път ІІІ - 3005) от км 0+000 до км 10+679,76 и Реконструкция на общински път PVN 2061 Долни Дъбник – Градина (път ІІІ - 3005) от км 3+660 до км 5+923"- по две обособени позиции:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1
„Рехабилитация и основен ремонт на общински път PVN 1060 – Кръстовище с път І-3 – с. Крушовица – с. Петърница (път ІІІ - 3005) от км 0+000 до км 10+679,76" - Земни, Пътни, Асфалтови работи, Ремонт на малки и големи съоръжения;
„Рехабилитация и основен ремонт на общински път PVN 1060 – Кръстовище с път І-3 – с. Крушовица – с. Петърница (път ІІІ - 3005) от км 0+000 до км 10+679,76" - Тръбно - канална мрежа за оптичен интернет;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2
„ Реконструкция на общински път PVN 2061 Долни Дъбник – Градина (път ІІІ - 3005) от км 3+660 до км 5+923" " Земни, Пътни, Асфалтови работи, Ремонт на малки и големи съоръжения;
„ Реконструкция на общински път PVN 2061 Долни Дъбник – Градина (път ІІІ - 3005) от км 3+660 до км 5+923" - Тръбно - канална мрежа за оптичен интернет,
финансиран по подмярка 7.2 от „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 г." във връзка със сключен договор №15/07/2/0/00574/16.11.2017г."

Обект на обществената поръчка: строителство
Предмет на обществената поръчка: „„Строително-монтажни работи по проект: „Рехабилитация и основен ремонт на
общински път PVN 1060 – Кръстовище с път І-3 – с. Крушовица – с. Петърница (път ІІІ - 3005) от км 0+000 до км 10+679,76 и Реконструкция на общински път PVN 2061 Долни Дъбник – Градина (път ІІІ - 3005) от км 3+660 до км 5+923"- по две обособени позиции:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1
„Рехабилитация и основен ремонт на общински път PVN 1060 – Кръстовище с път І-3 – с. Крушовица – с. Петърница (път ІІІ - 3005) от км 0+000 до км 10+679,76" - Земни, Пътни, Асфалтови работи, Ремонт на малки и големи съоръжения;
„Рехабилитация и основен ремонт на общински път PVN 1060 – Кръстовище с път І-3 – с. Крушовица – с. Петърница (път ІІІ - 3005) от км 0+000 до км 10+679,76" - Тръбно - канална мрежа за оптичен интернет;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2
„ Реконструкция на общински път PVN 2061 Долни Дъбник – Градина (път ІІІ - 3005) от км 3+660 до км 5+923" " Земни, Пътни, Асфалтови работи, Ремонт на малки и големи съоръжения;
„ Реконструкция на общински път PVN 2061 Долни Дъбник – Градина (път ІІІ - 3005) от км 3+660 до км 5+923" - Тръбно - канална мрежа за оптичен интернет,
финансиран по подмярка 7.2 от „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 г." във връзка със сключен договор №15/07/2/0/00574/16.11.2017г."

Вид процедура: открита процедура чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП

1. Уникален номер на поръчката в АПО 01071-2018-0001    Дата 12.04.2018г.
2. Решение за откриване на поръчката   Дата 11.04.2018г.
3. Обявление на поръчката     Дата 11.04.2018г.
4. Документация за участие     Дата 12.04.2018г.
5. Проект, Разрешение за строеж, Количествено - стойностна сметка ,чертежи - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1       Дата 12.04.2018г.
6. Проект, Разрешение за строеж, Количествено - стойностна сметка ,чертежи - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2       Дата 12.04.2018г.

7. еЕЕДОП   Дата 12.04.2018г.

8. Писменно разяснение  Дата 03.05.2018г.

9. Протокол №1 на комисията   Дата 23.07.2018г.

10. Съобщение за отваряне на ценови предложения   Дата 23.07.2018г.

11. Протокол №2 на комисията    Дата03.08.2018г.

12. Доклад на комисията    Дата 03.08.2018г.

13. Решение за класиране  Дата 08.08.2018г.

14. Договор и проложения ОП1      Дата 25.10.2018г.

15. Договор и проложения ОП2      Дата 25.10.2018г.

16 Обявление за възложена поръчка  Дата 25.10.2018г.

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ОП-0036 с предмет: „„Строително-монтажни работи по проект: „Рехабилитация и основен ремонт на общински път PVN 1060 – Кръстовище с път І-3 – с. Крушовица – с. Петърница (път ІІІ - 3005) от км 0+000 до км 10+679,76 и Реконструкция на общински път PVN 2061 . Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free