ОП-0010 / 14.04.2015 год. обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общински пътища – PVN 2061 - / ІІ-13 / Долни Дъбник - / ІІІ-305 / - Градина / ІІІ-3005 /”

Печат
Публикуване

ОП-0010 / 14.04.2015 год. обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общински пътища – PVN 2061 - / ІІ-13 / Долни Дъбник - / ІІІ-305 / - Градина / ІІІ-3005 /"

1. Обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общински пътища – PVN 2061 - / ІІ-13 / Долни Дъбник - / ІІІ-305 / - Градина / ІІІ-3005 /"

2. Вид на процедурата: Публична покана по реда на глава VIII„а" от ЗОП

3.Срок за получаване на оферти: Офертата
си участника може да се подаде всеки работен ден от публикуването на публичната покана от 08:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:30 часа, в срок до датата посочена в публичната покана, а именно: до 24.04.2015 год. на адрес: гр. Долни Дъбник, п.к.5870, ул. „Христо Янчев" № 59 в „Център за услуги и информация". Офертите се представят в запечатан, непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът изписва „Оферта", наименование на поръчката, наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и по възможност електронен  адрес

4. Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчки на АОП под номер: 9040739

5. Документация за участие . Дата 14.04.2015 г.

6. Протокол на комисията  Дата 30.04.2015 г.

7. Договор и приложение към него  Дата 18.05.2015г.

8. Информация за приключване на договора  Дата 10.07.2015 г.

9. Информация за плащане по договор  Дата 10.07.2015 г.

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ОП-0010 / 14.04.2015 год. обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общински пътища – PVN 2061 - / ІІ-13 / Долни Дъбник - / ІІІ-305 / - Градина / ІІІ-3005 /”. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free