На горе

Мандат 2015 - 2019

Решение № 194 - Относно: Избор на Временна комисия за инспектиране и ремонт или премахване на опасни съоръжения и сгради частна и общинска собственост на територията на община Долни Дъбник.
Решение № 197 - Относно: Приемане на план за работа на Общински съвет Долни Дъбник.
Решение № 209 - Относно: Доклад за изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Долни Дъбник през 2016г.
Решение № 210 - Относно: Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Долни Дъбник през 2017г.
Решение № 211 - Относно: Одобряване на Планово задание за изработване на проект за частичен Подробен устройствен план –План за регулация и проект за частичен Подробен устройствен план –План за застрояване за УПИ ХІV – 498 и ХV - 498, стр. кв. 6 по
Решение №212 - Относно: Даване предварително съгласие за прокарване на Електропровод 20kW и трафопост за ПИ №089037, м.”Голямата поляна”,през ПИ №089017 публична общинска собственост, с начин на трайно ползване „Пасища, мери” в землището на гр.Долни
Решение № 213 - Относно: Даване разрешение за изработване на ПУП-ПП за изграждане на електропровод 20kW и трафопост, преминаващи през ПИ №089018, м.”Голямата поляна” в землището на гр.Долни Дъбник.
Решение № 214 - Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за частичен Подробен устройствен план –План за регулация и проект за частичен Подробен устройствен план –План за застрояване за УПИ ХІІІ – 295, стр.кв. 21, УПИ ІІІ - 3, стр. кв.
Решение № 215 - Относно: Даване на мандат на г-н Борислав Станимиров – Кмет на Община Долни Дъбник да гласува на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциация по ВиК Плевен.
Решение № 216 - Относно: Даване на мандат на г-н Борислав Станимиров – Кмет на Община Долни Дъбник за поставяне на проблема с питейната вода в с.Горни Дъбник на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциация по ВиК Плевен.
Решение № 217 - Относно: Дарение за изграждане на Мемориален комплекс на гроба на хан Кубрат.
Решение № 218 - Относно: Даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България, с цел отпускане на персонална пенсия на дете от с.Садовец
Решение № 219 - Относно: Приемане на годишен отчет за 2016г. на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги за деца и възрастни /2016-2020/.
Решение № 220 - Относно: Приемане на годишен план за действие по изпълнението на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги за 2018год.
Решение № 221 - Относно: Попълване състава на две Постоянни комисии към Общински съвет Долни Дъбник.
Решение № 222 - Относно: Актуализация бюджета на община Долни Дъбник за 2017год.
Решение № 223 - Относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на община Долни Дъбник”.
Решение № 224- Относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на община Долни Дъбник”.
Решение № 225 - Относно: Информация за икономическите резултати и финансовото състояние на “Газинженеринг” ООД гр.Долни Дъбник за 2016год.
Решение № 226 - Относно: Отчет на „Медицински център І” ЕООД гр.Долни Дъбник за 2016год.
Решение № 227 - Относно: Приемане отчета за дейността и финансовия отчет на „РЕКС” ЕООД за 2016год
Решение № 228 - Относно: Разпределение печалбата на „РЕКС”ЕООД гр.Долни Дъбник за 2016год.
Решение № 229 - Относно: Приемане на решение за актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017год.
Решение № 230 - Относно:Приемане на решение за определяне на начална пазарна цена за продажба на общинския имот, включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост.
Решение № 231 - Относно: Извеждане от експлоатация на язовири
Решение № 232 - Относно: Даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България, с цел отпускане на персонална пенсия на деца от с.Петърница
Решение № 233 - Относно: Отдаване под наем на общински помещения за здравни нужди в гр.Долни Дъбник на д-р Петър Диков
Решение № 234 - Относно: Отдаване под наем на общински помещения за здравни нужди в с.Горни Дъбник на д-р Петър Диков.
Решение № 235 - Относно: Отдаване под наем на общински помещения за здравни нужди в гр.Долни Дъбник на д-р Елена Павлова.
Решение № 236 - Относно: Отдаване под наем на общински помещения за здравни нужди в гр.Долни Дъбник на д-р Румянка Чернева.
Решение № 237 - Относно: Отдаване под наем на общински помещения за здравни нужди в гр.Долни Дъбник на д-р Бонка Димитрова – д-р Маргарита Григорова и СИЕ.
Решение № 239 - Относно: Животновъден обект, собственост на ЕТ”Булгари – Вяра Михайлова”, разположен в регулационните граници на гр.Долни Дъбник.
Решение № 238 - Относно: Попълване състава на Местна комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ
Решение № 240-Относно:Приемане отчет на кмета на община Долни Дъбник за изпълнение на решенията на Общинският съвет, приети през периода 28.06.2016г. - 25.05.2017г.
Решение № 241-Относно: Определяне начина за ползване на дървесина, която ще се добие от горски територии собственост на община Долни Дъбник през 2017год.
Решение № 242-Относно: Приемане на решение за възлагане на автобусен превоз по междуселищна автобусна линия от утвърдената областна транспортна схема от квотата на община Долни Дъбник.
Решение № 243-Относно: Даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България, с цел отпускане на персонална пенсия на дете от с.Петърница.
Решение № 244-Относно: Актуализация на Наредбата за обществения ред в община Долни Дъбник.
Решение № 245-Относно: Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на община Долни Дъбник.
Решение № 246-Относно: Приемане на Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие в регистър в община Долни Дъбник.
Решение № 247-Относно: Приемане на Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинските детски градини на територията на община Долни Дъбник. .
Решение № 248-Относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Долни Дъбник” на Убавка Тончев и Константин Симеонов – Костика.
Решение № 249-Относно: Отчет за изразходените средства по бюджета на община Долни Дъбник за 2016г. за подпомагане на спортните клубове и осигуряване на масови физкултурни и спортни прояви.
Решение № 250-Относно: Промяна в отразяването на дейността на Общински съвет Долни Дъбник в електронната страница на общината.
Решение № 251-Относно: Преразглеждане на решение №238/25.05.2017г. на Общински съвет Д.Дъбник.
Решение № 252- Относно: Предприемане на действия за промяна предназначението на Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІІ - 1274, стр.кв. 140 по рег. плана на село Садовец, Община Долни Дъбник, чрез изработване на Подробен устройствен план – план за застроя
Решение № 253-Относно: Предоставяне на безлихвен заем на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ за управление на Стратегия за Водено от общностите местно развитие.
Решение № 254-Относно: Съгласуване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“.
Решение № 255-Относно: Дарение, с цел подпомагане обучението на талантливо момче в Бостън, САЩ.
Решение № 256-Относно: Приемане на Общинска Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Долни Дъбник /2017-2019/ и годишен план за действие по изпълнението на стратегията
Решение № 257-Относно: Даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България, с цел отпускане на персонална пенсия на дете от гр.Д.Дъбник.
Решение № 258-Относно: Определяне на места за поставяне на некролози, афиши, обяви и други нагледни материали.
Решение № 259-Относно: Приемане на решение за актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017год.
Решение № 260-Относно: Приемане на решение за определяне на начална пазарна цена за продажба на общински имот УПИ-V-2242,кв.158а в гр.Долни Дъбник.
Решение № 261-Относно: Приемане на решение за определяне на начална пазарна цена за продажба на общински имот УПИ-ХІІ-1181,кв.39 в с.Горни Дъбник.
Решение № 262-Относно: Приемане на решение за предварително съгласие за промяна предназначението и учредяване на възмездно ограничено вещно право в имот №089017 в землище гр.Долни Дъбник.
Решение № 263-Относно: Промяна начина на трайно ползване на земеделски имот в землището на с.Садовец.
Решение № 264-Относно: Отчет за дейността на Общински съвет Долни Дъбник и неговите комисии за първите шест месеца на 2017год.
Решение № 265-Относно: Приемане на Календарен план за дейността на Общински съвет Долни Дъбник за второто полугодие на 2017год.
Решение № 266-Относно:Функционирането на паралелки с изключения от норматива за минималния брой на учениците през учебната 2017/2018г. в ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с.Крушовица.
Решение № 267-Относно:Функционирането на паралелки с изключения от норматива за минималния брой на учениците през учебната 2017/2018г. в ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с.Горни Дъбник.
Решение № 268-Относно:Функционирането на паралелки с изключения от норматива за минималния брой на учениците през учебната 2017/2018г. в ОУ „Христо Ботев” с.Садовец.
Решение № 269-Относно:Функционирането на паралелки с изключения от норматива за минималния брой на учениците през учебната 2017/2018г. в ОУ „Неофит Рилски” с.Градина.
Решение № 270-Относно:Функционирането на паралелки с изключения от норматива за минималния брой на учениците през учебната 2017/2018г. в НУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр.Долни Дъбник.
Решение № 271-Относно:Функционирането на паралелки с изключения от норматива за минималния брой на учениците през учебната 2017/2018г. в СУ „Христо Ботев” гр.Долни Дъбник.
Решение № 272-Относно: Предложение за включване в списъка на средищните училища.
Решение № 273-Относно: Предоставяне на безвъзмездно ползване и управление на моторни превозни средства – частна общинска собственост, на училища, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в община Долни Дъбник, за осъществяване на превоз на учен
Решение № 274-Относно: Приемане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на община Д.Дъбник за 2016г.
Решение № 275-Относно: Информация за текущото изпълнение на бюджета на община Долни Дъбник за полугодието на 2017год.
Решение № 276-Относно: Отдаване по наем на помещения за здравни нужди - Амбулатория за индивидуална практика за първична извънболнична дентална помощ в с.Садовец.
Решение № 277-Относно: Отдаване по наем на помещения за здравни нужди - Амбулатория за индивидуална практика за първична извънболнична дентална помощ в с.Крушовица.
Решение № 278-Относно: Отдаване по наем на помещения за здравни нужди - Амбулатория за индивидуална практика за първична извънболнична медицинска помощ в с.Садовец.
Решение № 279-Относно: Даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване за разполагане на мобилно телекомуникационно оборудване в поземлен имот № 236 010, землището на с. Горни Дъбник, Община Долни Дъбник.
Решение № 280-Относно: Определяне на представител на община Долни Дъбник в извънредно изборно годишно общо събрание на акционерите в „Мизия 2000” АД гр.Плевен.
Решение № 281-Относно: Актуализация бюджета на община Долни Дъбник за 2017г
Решение № 282-Относно: Приемане на актуализирана тригодишна бюджетна прогноза на община Долни Дъбник за местни дейности за периода 2018-2020г. .
Решение № 283-Относно: Даване мандат на г-н Борислав Станимиров – кмет на общината да гласува на редовно заседание на Общо събрание на Асоциация по ВиК Плевен.
Решение № 284-Относно: Ползване на полските пътища и канали - общинска собственост, попадащи в масивите за обработваните от ползвателите земеделски земи в землищата на община Долни Дъбник през стопанската 2017-2018г.
Решение №285 - Относно: Актуализация бюджета на община Долни Дъбник за 2017г.
Решение №286 - Относно: Отпускане на финансова помощ на „Медицински център I – Долни Дъбник“ ЕООД гр. Долни Дъбник.
Решение №287 - Относно:Финансово стабилизиране на „Медицински център І” ЕООД гр.Долни Дъбник.
Решение №288 - Относно: Отпускане на финансова помощ
Решение №289 - Относно: Промяна начина на трайно ползване на земеделски имоти в землището на с.САДОВЕЦ.
Решение №290 -Относно: Обявяване на недвижим имот за публична общинска собственост и предоставянето му в управление на Професионална гимназия по селско стопанство „Проф. Иван Иванов”.
Решение №291 -Относно: Отмяна на чл.36, ал.2; чл.65, ал.1, т.2 и т.4, ал.2 и чл.68, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Долни Дъбник.
Решение № 292 -Относно: Обсъждане и одобряване на Предварителен проект за Общ устройствен план на Община Долни Дъбник.
Решение № 293 -Упълномощаване на Кмета на Община Долни Дъбник за издаване на запис на заповед от Община Долни Дъбник в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 15/07/2/0/00574/16.11.2017 г
Решение № 294 - Одобряване на План – сметка на приходите и разходите за дейностите по сметопочистване и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2018 година.
Решение №295 -Оптимизиране на персонала в детските градини на община Долни Дъбник.
Решение №296 - Даване разрешение за изработване на ПУП-ПЗ в Поземлен имот № 013068 в землището на с.Садовец
Решение №297 - Предприемане на действия за създаване на устройствена зона (Пп) - „Предимно производствена зона" с отреждане „За промишлено стопански дейности" и се установи свободно застрояване за УПИ I – 965; стр. кв. 50а по плана на село Петърница,
Решение № 298 - Предприемане на действия за създаване на устройствена зона (Пп) - „Предимно производствена зона" с отреждане „За промишлено стопански дейности" и се установи свободно застрояване за УПИ I – 965; стр. кв. 50а по плана на село Петърница
Решение №299 - Предприемане на действия за създаване на устройствена зона (Пп) - „Предимно производствена зона" с отреждане „За промишлено стопански дейности" и се установи свободно застрояване за УПИ I – 968; стр. кв. 108а по плана на село Петърница
Решение №300 -Предприемане на действия за създаване на устройствена зона (Пп) - „Предимно производствена зона" с отреждане „За промишлено стопански дейности" и се установи свободно застрояване за УПИ I – 969; стр. кв. 158а по плана на село Петърница,
Решение №301 - Определяне на представител на община Долни Дъбник в комисията за изработване на Областна здравна карта.
Решение №302 - Избор на изпълняващ длъжността „Председател на Общински съвет Долни Дъбник”.
Решение № 303-Относно: Даване мандат на г-н Борислав Станимиров – кмет на община Д.Дъбник да гласува на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциация по „ВиК”ЕООД гр.Плевен
Решение № 304-Относно Обявяване на недвижим имот - публична общинска собственост за имот частна общинска собственост в с.Садовец и предоставянето му с право на ползване, безвъзмездно, на Туристическо дружество „Студенец” с.Садовец за „Туристиче
Решение № 305-Относно Допълнение на Решение №262/27.07.2017г. на Общински съвет Долни Дъбник с което и дадено предварително съгласие за промяна на предназначението и предварително съгласие за учредяване на възмездно ограничено вещно право в имот №0
Решение № 306 - Относно: Кандидатстване на община Долни Дъбник по Проект „Красива България” за финансиране през 2018г. с проект „Преустройство на помещения и пристройка на кухня към детска градина с.Садовец”
Решение № 307-Относно: Обявяване на недвижим имот - публична общинска собственост за имот частна общинска собственост в с.Садовец и предоставянето му с право на ползване, безвъзмездно, на Туристическо дружество „Студенец” с.Садовец за „Туристич
Решение № 308-Относно: Отчет по Програмата за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Д.Дъбник през 2017год.
Решение № 309 -Относно: Приемане на Програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Д.Дъбник през 2018год.
Решение № 310-Относно: Определяне на второстепенни разпоредители в Община Долни Дъбник за 2018 г.
 
 
Powered by Phoca Download
Copyright 2011 Община Долни Дъбник - Решения - Мандат 2015 - 2019. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free