ОТКРИВАНЕ

Печат
Публикуване

СОЦИАЛНА УСЛУГА "ЛИЧЕН АСИСТЕНТ"

Печат
Публикуване

В изпълнение на Постановление на Министерски съвет № 4 от 15.01.2015г., обн. ДВ, бр.6 от
23.01.2015 г., между Агенция за социално подпомагане и община Долни Дъбник е
сключено Споразумение за предоставяне на социалната услуга „Личен асистент" със
срок до 31.03.2015 г.

С осигуреното чрез бюджета на Министерството на труда и социалната политика финансиране
в рамките на Националната стратегия за дългосрочна грижа „Създаване на условия
за независим и достоен живот на възрастни хора и хората с увреждания чрез
предоставяне на качествени, достъпни и устойчиви услуги за дългосрочна грижа",
от 28.01.2015 г. на територията на община Долни Дъбник социалната услуга
„Личен асистент" се предоставя на 41 потребители, на които е
извършена социална оценка по Проект „Подкрепа за достоен живот" по ОП „Развитие
на човешките ресурси" 2007 – 2013 г. и договорите с които бяха прекратени,
считано от 01.01.2015 г.

За целта са назначени 32 лични асистенти, предоставяли социалната услуга по
Проект „Подкрепа за достоен живот".

Териториалният обхват на предоставяната социална услуга включва населените места: гр. Долни
Дъбник, с. Горни Дъбник, с. Крушовица, с. Садовец, с. Петърница и с. Градина.

СЪОБЩЕНИЕ МЕСТНИ ДАНЪЦИ

Печат
Публикуване

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

           Община Долни Дъбник уведомява гражданите, че 03.02.2015 г. започна КАМПАНИЯТА ПО СЪБИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА 2015 г. Заплащането на дължимите суми е на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.

             Съобщенията за дължимите данъци и такси ще бъдат изпратени до края на месец февруари 2015 г.

                                                                                                                  ОТ ОБЩИНАТА

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - Новини. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free