Проек за изменение на наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Печат
Публикуване

ДОКУМЕНТАЦИЯ