Администрация

Печат
Публикуване

 

 

ДИРЕКЦИЯ " АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ "

 

 

Директор на дирекция

МАЯ ТОДОРОВА ТОНОВА

 

Ст.експерт "Админ. обсл. и защита на  информацията "

Диана Михайлова Тодорова

 

Гл.експерт"Гражданска регистрация и адм.обслужване"

Мая Тодорова Тонова

 

Ст.експерт"Гражданска регистрация и адм.обслужване"

Валентина Крумова Михайлова

 

Гл.експерт "Информ. обсл. и комуникации"

Димитър Апостолов Василев

 

Гл.експерт         "Човешки ресурси"

Нелка Боянова Гетова

 

Гл.специалист"Обредни и нотариални дейности "

Красимира Петкова Николова

 

Изпълнител "Шофьор"

 

 

 

 

 

ДИРЕКЦИЯ" ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ "

 

 

Директор на дирекция

ВАЛЕНТИНА ХРИСТОВА ПАВЛОВА

 

Финансов контрольор

Валя Димитрова Груева 

 

Ст. експерт "Обществени поръчки"

София Николаева Найденова

 

Главен експерт"Бюджет и ТРЗ"

Милена Върбанова Пелова

 

Гл.специалист                  "ТРЗ "

Людмила Димитрова Маклева

 

Главен  счетоводител

Цанко Апостолов Василев

 

Старши счетоводител

Катя Йорданова Стоянова

 

 Старши счетоводител

 Милена Валентинова Велева

 

Старши счетоводител

Ивелина Колева димитрова

 

Главен експерт "Местни приходи"

Борислав Атанасов Костов

 

Ст. инспектор          "Местни приходи"

Калин Мирославов Кръстев

 

Старши счетоводител

Илияна Борисова Кръстева

 

Ст.експерт    "Местни приходи"

Илийка Иванова Тодорова - Ичевска

 

Гл.специалист "Общинска собственост"

Тодор Йорданов Тодоров

 

Изпълнител       "Домакин"

Преслав Бориславов Батев

 

ДИРЕКЦИЯ " УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА"

 

 

Директор на дирекция

 

 

 Главен експерт "Кап.строителство"

Димитър Христов Христов

 

 Главен инженер

Силвия Величкова Георгиева 

 

 Ст.експерт           "Екология "

Веселка Иванова Миленкова

 

Ст. експерт "Планиране и проекти"

Николай Димитров Ветов

 

Гл. специалист "Терит.  и  селищно устройство"

Наталия Иванова Георгиева

 

Гл. специалист "Терит.  и  селищно устройство"

Венера Василева Димитрова

 

Мл. експерт "Планиране и проекти"

 

 

 

 

 

ДИРЕКЦИЯ "СТОПАНСКИ И ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ"

 

 

Директор на дирекция

 

 

Гл.експерт "Просвета, култура и спорт"

Шибил Манов Манолов

 

Секретар "МКБППМН"

 

 

Ст.експерт "Социални дейности"

Християна Нелева Ненкова

 

Ст.експерт "Дейности по селското стопанство"

Тони Костадинов

 

Ст.експерт "Отбранително мобилизационна подготовка, гражданска защита"

Ивайло Мариов Николов

 

Гл.специалист "Лицензиране и контрол на търг. дейност. ЗЗП"

Маргарита Христова Христова

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - Администрация. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free